BabyFoot (BF 2013)

CSC - Club Sportif Chênois - 1907
Juniors BabyFoot 2013 - Club Sportif Chênois

Frédéric GUENIAT - Juniors BabyFoot 2013

Frédéric GUENIAT

Karim HADDADA - Juniors BabyFoot 2013

Karim HADDADA

Jean-François MERMILLOD - Juniors BabyFoot 2013

Jean-François MERMILLOD